Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst is voor het laatst gewijzigd op 18 februari 2011.

Deze webwinkel is een onderdeel van The Little Car Company ( TLCC ) en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17204535.

Het BTW-identificatienummer is nl148157476b01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod
van artikelen in deze webwinkel van TLCC zoals vermeld op en in de webshop en op alle met TLCC aangegane overeenkomsten.

1.2
Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van
toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als
ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene
Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan
gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene
Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3. Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit
schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen
van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4. Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing
tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door TLCC is ingestemd.

1.5. Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling, van welke aard dan
ook, met TLCC is aangegaan of zal aangaan.

1.6. Door het gebruik van de internetsite van TLCC en/of het plaatsen van een
bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.

1.7
TLCC is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

2.1
Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een
uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. TLCC is op geen
enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is
vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen
van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een
overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

2.2
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30)
dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4
Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn
gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 • de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil
  ontvangen.
 • in het geval dat door TLCC een op naam gestelde offerte is uitgebracht
  moet deze door de klant bevestigd en door TLCC retour ontvangen zijn.
 • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm
  van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan TLCC via
  elektronische weg verzonden en door TLCC ontvangen.


2.5
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging
per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.
Deze overeenkomst kan door TLCC herroepen worden in geval de klant
niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft
voldaan. In dat geval zal TLCC dit aan de klant meedelen binnen tien
dagen na de ontvangst van de bestelling.

2.6
De klant en TLCC komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te
maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst
tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan.
Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan
de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
De elektronische bestanden van TLCC gelden, voor zover de wet dat
toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7
De klant kan op ieder moment de aangegane overeenkomst (vroegtijdig)
ontbinden. De klant dient hiervoor een email te sturen naar
sales[at]tlcc.nl, met daarin tenminste het bestelnummer en de naam
waaronder de overeenkomst is aangegaan. TLCC zal in dat geval de
overeenkomst annuleren en de klant daarvan een bevestigings-email sturen.
Voor vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst zal TLCC de klant
géén kosten in rekening brengen.

Artikel 3. Prijzen

3.1
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en exclusief
verzendkosten. Mocht de klant bij levering niet thuis zijn dan zijn de
bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant Tenzij de verzending op een afhaalkantoor kan worden opgehaald.

In het eerste geval is de klant tevens gehouden de eventuele verzendkosten van zowel
de eerste als de tweede aanbieding te voldoen.

3.2
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en kunnen niet worden geruild of retour worden gezonden.

Tevens zijn uitloop producten ( producten die worden opgeruimd omdat deze uit het assortiment gaan ) niet te ruilen of retour te zenden.

3.3
De klant is de prijs verschuldigd die TLCC in haar bevestiging conform
Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld.
Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van
de overeenkomst door TLCC worden gecorrigeerd.

3.4
Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de
periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de
bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen acht dagen na
mededeling van de prijsverhoging door TLCC.

Artikel 4. Betaling

4.1
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden
betaald:

 • Vooruitbetaling via bank of giro overschrijving.
 • Credit card (Visa/Master) Paypal betalingssysteem.
 • Contante betaling bij zelf afhalen, na ontvangst van electronische bevesting van afspraak van TLCC.

4.2
Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die TLCC
heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de
(betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.

4.3
In geval van niet-tijdige betaling is TLCC bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot
het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is
nagekomen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1
Na bestelling vindt er binnen 48 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant.

5.2
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft
TLCC ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur ‘s middags op een
werkdag zijn geplaatst binnen zeven (7) werkdagen te leveren.Mit er betaling is geschied bij voorruitbetaling

5.3
Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling
te annuleren. Na de derde week neemt TLCC hierover contact op met de
klant. TLCC kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de
internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft
slechts een indicatief karakter.

5.4
Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld,
zal dit automatisch worden aangegeven door de webwinkel, door de vermedling “backorder”. TLCC
streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden.

5.5
Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming
van de overeenkomst opgegeven.

5.6
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd
gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 6. Retourneren ,ruilen en annuleren

6.1
U heeft het recht door TLCC geleverde artikelen binnen zeven werkdagen
na ontvangst te retourneren, inclusief alle accessoires en documenten, in
originele verpakking, onder toezending van de originele betreffende factuur
en vermelding van de reden van retourzending. Eventuele verzendkosten
zijn voor rekening van de klant.

6.2
Retourzending alleen mogelijk na schriftelijk toestemming van TLCC en
met het door TLCC gegeven RMA nummer. Produkten geretourneerd
zonder schriftelijke toestemming van TLCC worden niet geaccepteerd.
Let op de verpakkingen moeten ongeopend retour worden gezonden.

6.3
De klant kan binnen zeven (7) dagen na levering een artikel dat defect is
retourneren, het artikel zal op dat moment onder de garantie vallen en de importeur zal op de hoogte worden gebracht van de defecte materialen.

De apparatuur zal op dat moment door de leverancier bepaalde garantienormen worden gerepareerd.
Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van TLCC

6.4
Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de
originele factuur.

6.5 Retour zending / Annulering bestelling
Bij een annulering of retourzending van een bestelling rekenen wij EUR 15,- voor de administratieve verwerking van uw bestelling.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1
Voor door TLCC geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals
deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
TLCC vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een
loket functie.

7.2
TLCC is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm
dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld aan de kant van TLCC. TLCC is nooit aansprakelijk voor
gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3
Indien TLCC, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te
vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag
gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst
waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4
Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden
beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder
  begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht.
 • als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
 • als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
 • als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • verkleuringen door invloeden van weer, verstikking door verkeerd gebruik, verkleringen door verkeerde wasvoorschriften of welke andere invloeden die de kwaliteit van het product aantasten.

7.5
De klant is verplicht TLCC te vrijwaren voor enige aanspraak die derden
in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen TLCC mochten
doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de
desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

7.6
Het is mogelijk dat TLCC op haar internetsite links opneemt naar andere
internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker
kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. TLCC is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt
verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8. Overmacht

8.1
In geval van overmacht is TLCC niet verplicht haar verplichtingen jegens
de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de
klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden
behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,
niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde
derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen
vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van
de internetsite.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van
weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking
tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij
TLCC of andere haar leveranciers.

9.2
Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-,
merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele
eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of
commerciële know how, methoden en concepten.

9.3
Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van
wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals
beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TLCC, haar
toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé
gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1
TLCC zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen
gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en
zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

10.2
De klant kan de aan TLCC verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen,
wijzigen en/of inzien.

10.3
TLCC neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien
dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en
is de rechter in het arrondissement waar TLCC is gevestigd bevoegd,
tenzij TLCC voor de rechter van uw woon- respectievelijk
vestigingsplaats kiest.

Artikel 12. Diversen

12.1
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze
Algemene Voorwaarden te zenden aan TLCC, Ertveldweg 59,
5231 XA s-Hertogenbsoch, of naar het e-mailadres zoals het staat aangegeven op
de internetsite.

12.2
De Webwinkel is 24 uur per dag geopend, 7 dagen in de week, de bestellingen worden overdag behandeld op werkdagen van 10.00 tot 16:00 uur.

12.3
TLCC streeft ernaar om de door haar ontvangen emails binnen een
werkdag te beantwoorden.

TLCC behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot
tijd te wijzigen of aan te vullen.

Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene voorwaarden accepteert.